Burenrecht

In ons land wonen we dicht op elkaar. We zijn allemaal buren en hebben met elkaar te maken en rekening te houden. Wil je een erfafscheiding of schutting plaatsen, waar moet je aan denken? Kun je die coniferenhaag zomaar snoeien of niet? Mag je die boom tegen de erfafscheiding planten? Mag die buurman een raam plaatsen zodat hij bij jou in de tuin kan kijken? Allemaal zaken waarmee je te maken kunt krijgen als je buren bent. Ook zaken die veel problemen en ruzies kunnen veroorzaken.

Het burenrecht ziet op rechten en plichten van de eigenaren van naburige erven, ofwel percelen grond. De wettelijke regeling is opgenomen in boek 5 van het burgerlijk wetboek. Daarin zijn onder andere regels opgenomen betreffende:

  • Hinder (in welke vorm dan ook)
  • Water (afwatering erven, gebruik water buren)
  • Beplantingen (zoals hoogte van en afstand van bomen, heesters /struiken tot de erfafscheiding)
  • Erfafscheidingen zoals muren, schuttingen en hagen en de wederzijdes onderhoudsverplichtingen, veelal ook wel aangeduid als mandeligheid
  • Recht op het hebben van vensters en balkons en de afstand tot de buren
  • Grensoverschrijdende bouwwerken
  • Gebruik van andermans onroerende zaak (bijvoorbeeld het betreden perceel buren om onderhoud te kunnen plegen aan het eigen perceel/ huis)
  • Noodweg over andermans erf bij ontbreken eigen ontsluiting van het perceel
  • Erfdienstbaarheden, doorgaans in de vorm van een recht van voet- of overpad: vaak gaan geschillen over de beëindiging van de erfdienstbaarheid omdat bijvoorbeeld degene ten behoeve van wiens erf het is gevestigd, een eigen toegang tot de openbare weg heeft.