Klachtenregeling

Greveling, Pots & Dijkema Advocaten is aangesloten bij de Geschillenregeling Advocatuur

Kantoorklachtenregeling:

Wanneer u verbeterpunten ziet m.b.t. de dienstverlening van Greveling, Pots & Dijkema Advocaten kunt u dat op twee manieren kenbaar maken: via de informele weg en, wanneer dat niet tot een bevredigende afdoening heeft geleid, via de formele weg.

De informele weg:

Wanneer u van oordeel bent dat de dienstverlening van Greveling, Pots & Dijkema Advocaten verbetering behoeft, dan kunt u dat uiteraard allereerst bespreken met de advocaat die u bijstaat. Wilt u dit niet of heeft dit niet het gewenste effect gehad, dan kunt u zich wenden tot de heer mr G.A. Pots, de klachtenfunctionaris binnen ons kantoor.

Met betrekking tot verbeterpunten ten aanzien van de heer mr G.A. Pots kunt u zich wenden tot waarnemend klachtenfunctionaris mr. R. Dijkema.

De formele weg:

Wanneer u van oordeel bent dat uw advocaat en/of de klachtenfunctionaris uw op- en aanmerkingen niet adequaat heeft behandeld, dan kunt u zich wenden tot:

  • de Deken van het arrondissement Noord-Nederland, wanneer de klacht ziet op schending van de Gedragsregels Advocatuur;
  • de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, bij alle overige (niet-tuchtrechtelijke) geschillen, tenzij het geschil aan de Geschillencommissie Advocatuur is voorgelegd.
  • de Geschillencommissie Advocatuur behandelt geschillen tussen advocaten en cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van declaraties. De commissie kan ook oordelen over verzoeken om schadevergoeding (tot maximaal 10.000 euro). De commissie is alleen bevoegd uitspraak te doen als een cliënt en (een advocaat van) Greveling, Pots & Dijkema Advocaten schriftelijk hebben afgesproken de Geschillencommissie Advocatuur een oordeel te vragen bij een geschil.