Incasso

Vrijwel elke ondernemer heeft ervaring met klanten die niet betalen. Het is van belang te zorgen dat er niet teveel onbetaalde facturen zijn en tijdig te incasseren, waar nodig. Veelal hanteren ondernemers eigen aanmaningen en/of sommaties of herinneringen.

Bij EPR Advocaten is ruime ervaring met incassoprocedures. Een debiteur wordt aangeschreven tot betaling waarbij wordt gewezen op de gevolgen van het niet voldoen aan de sommatie. Dat betekent o.a. dat een debiteur de wettelijke (handels)rente verschuldigd is en de buitengerechtelijke incassokosten op grond van de Wet incassokosten 2012 (WIK).

Incassoprocedure

Als de debiteur na een sommatie niet tot betaling overgaat, zal hij in rechte moeten worden aangesproken. Dat kan door middel van een dagvaardingsprocedure. Bij vorderingen beneden de € 25.000,= kan dat een procedure zijn bij het kantongerecht. Bij vorderingen boven de € 25.000,= zal dat bij de sector civiel van de rechtbank moeten zijn. Zogenaamde aardvorderingen (vorderingen waarbij niet op grond van de hoogte van de vordering maar naar hun aard wordt beoordeeld welke rechter bevoegd is) zoals huur, arbeid en huurkoop, kunnen ongeacht de hoogte van de vordering bij het kantongerecht worden ingediend. Beiden zullen moeten plaatsvinden via een dagvaardingsprocedure.

Executiemaatregelen

Zodra de debiteur bij vonnis is veroordeeld tot betaling van de vordering, de incassokosten, de proceskosten en de wettelijke (handels)rente, kan via executiemaatregelen tot incasso worden overgegaan. Dat betekent dat via een deurwaarder beslag kan worden gelegd op de vermogensbestanddelen van een debiteur, bij een particulier of eenmanszaak bijvoorbeeld op de woning, auto’s, inboedel, bankrekeningen, loon, e.d. Is de debiteur een naamloze of besloten vennootschap (BV), dan kan beslag worden gelegd op de eigendommen van de BV, vorderingen die de BV heeft op derden of op de aandelen.

Alternatief: faillissement aanvragen

Het aanvragen van een faillissement is ook effectief als incassomethode. Als de vordering onbetwist is, kan een faillissementaanvraag snel en effectief zijn: op zeer korte termijn zal een rechtbank moeten nemen op het verzoek tot faillietverklaring. Een debiteur die niet failliet wil gaan, zal snel betalen, indien hij nog de middelen daartoe heeft. Kan de debiteur echt niet betalen dan zal een faillissement het gevolg zijn. Het enige risico bij een faillissementsaanvraag schuilt, is het gevaar dat de vordering achteraf wel wordt betwist of de onjuiste persoon failliet is verklaard.

Conservatoir beslag

In de incassopraktijk is het gebruikelijk om voor het opstarten van een procedure te bekijken of de debiteur verhaal biedt. Biedt deze verhaal, dan kan het verstandig zijn om preventief, conservatoir beslag te leggen. Dat betekent dat bijvoorbeeld op vermogensbestanddelen, zoals bankrekeningen, onroerend goed e.d. beslag wordt gelegd voordat er wordt gedagvaard. Daarmee wordt voorkomen dat na het verkrijgen van het vonnis, de debiteur geen verhaal meer biedt. Als gevolg van een vonnis wordt het conservatoir beslag automatisch executoriaal en kan de deurwaarder aan de slag gaan. Beslaglegging kan vaak al tot betaling leiden.